Затурцівська сільська рада https://zaturcivska-gromada.gov.ua
Володимирський район Волинська область

ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ДОБОРУ  НА ПОСАДУ   ДИРЕКТОРА ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» ЗАТУРЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ. ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата: 06.07.2022 11:14
Кількість переглядів: 631

Фото без опису

Додаток 2

 

 

ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ДОБОРУ  НА ПОСАДУ   ДИРЕКТОРА ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» ЗАТУРЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ. ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Згідно постанови КМУ від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про Інклюзивно-ресурсний центр», зі  змінами, що вносяться до постанови КМУ від 22 серпня 2018 року № 617 визначають особливості порядку призначення фахівців Інклюзивно-ресурсного центру (далі ІРЦ)

 

 1. Директор призначається за конкурсом на заміщення вакантної посади строком на три роки  та звільняється з посади засновником за погодженням з відповідним структурним підрозділом з питань діяльності  інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою. На посаду директора інклюзивно-ресурсного центру призначається особа, яка має вищу освіту ступеня магістра за спеціальністю «Спеціальна освіта»(«Корекційна освіта», «Дифектологія») або «Психологія» («Практична психологія») та стаж роботи не менше п’яти років за фахом відповідно до пункту 41 змін до постанови.
 2. Фахівці ІРЦ призначаються на посади директором ІРЦ на конкурсній основі відповідно до законодавства
 3. Конкурс проводиться  з дотриманням принципів:
 • законності;
 • прозорості;
 • забезпечення рівного доступу;
 • недискримінації;
 • доброчесності;
 • надійності та відповідності методів оцінювання.
 1. Конкурс оголошується засновником ІРЦ.
 2. Конкурсний відбір рекомендується проводити поетапно:

- публікація оголошення про проведення конкурсного відбору в офіційних засобах масової інформації відповідної адміністративно-територіальної одиниці та на офіційному веб-сайті ІРЦ (у разі наявності веб-сайту);

- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;

-попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

- проведення іспиту та визначення його результатів;

- проведення співбесіди та визначення її результатів;

- визначення результатів конкурсного відбору;

- оприлюднення результатів конкурсу.

6.    Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті ІРЦ (у разі наявності веб-сайту) не пізніше, ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.

      7.  Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:

             - найменування і місцезнаходження ІРЦ;

             - найменування посади;

              -кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду ( далі претенденти);

              - перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;

             - дату, місце та етапи проведення конкурсного відбору;

             - прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

           В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

           8. Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може     становити  менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

           9. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

                 - копію паспорта громадянина України;

                 - письмову заяву про участь у конкурсі до якої додається резюме у довільній формі;

                 - копію трудової книжки;

                 - копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

                 - письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток 1).

          10. Прийом та реєстрація документів від претендентів на посаду здійснюється органом управління освітою (засновником) за місцем проведення конкурсу.

          11. У разі надіслання документів поштою, датою подання документів вважається зазначена по поштовому штемпелі.

          12. У разі невідповідності наданих документів встановленим вимогам, претенденти на заміщення вакантної посади до конкурсного відбору не допускаються, про що впродовж трьох днів їм повідомляється органом управління освітою ( засновником).

         13. Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

         14. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, письмово повідомляються засновником про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання документів.

         15. Для проведення конкурсного відбору на посаду директора ІРЦ засновником утворюється конкурсна комісія, до складу якої входить н менше 5 осіб, зокрема:

                    - заступник сільського голови-начальник гуманітарного відділу, що опікується питаннями освіти ( голова конкурсної комісії),

                    - представник обласного управління освіти та молоді Волинської обласної державної адміністрації;

                     - керівники закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти;

                   - представники закладів охорони здоров’я, соціального захисту населення.

               Для проведення конкурсного відбору посад фахівців ІРЦ засновником утворюється конкурсна комісія, до складу якої входить не менше 5 осіб, зокрема:

 • директор ІРЦ;
 • керівники закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти;
 • представники закладів охорони здоров’я, соціального захисту населення.

 До участі у роботі комісії можуть бути залучені фахівці     ІРЦ, а також        представники громадськості.

    16. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на

ньому присутні не менше п’яти членів комісії. Рішення конкурсної

комісії приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні.

    17. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та

проведення співбесіди. Кваліфікаційний  іспит для директорів ІРЦ може проводитись за напрямами:

 • знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;
 • знання основ спеціальної педагогіки;
 • знання основ управління діяльністю ІРЦ.

Орієнтований перелік питань для проведення іспиту (додаток 2).

Кваліфікаційний іспит фахівців ІРЦ може проводиться за напрямами:

 • знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;
 • знання основ спеціальної педагогіки.

Орієнтований перелік питань для проведення іспиту (додаток 3).

  18. Іспит складається з 6 питань по 2 питання (для кандидатів на   посаду директора), 3 питання (для кандидатів фахівців ІРЦ), визначеними у пункті 17 цього порядку. Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш, як 1 година 20 хвилин.

19.  Для визначення результатів іспиту рекомендується використовувати таку систему:

       - 2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

      - 1 бал виставляються кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

      - 0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.

20. Члени Комісії визначають результати письмового іспиту згідно з пунктом 19 цього порядку.

21. Кандидати, які за результатами іспиту набрали 6 балів, допускаються до співбесіди.

22. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

23. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді може використовуватися така система:

      - 2 бали виставляються кандидатам, які відповідають вимозі;

      - 1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі;

     - 0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.

24. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом Комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди (додаток 3).

25. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.

26. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок, поставлених членами Комісії у зведеній відомості середніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної компетентності та іспиту (додаток 4).

27. Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата за допомогою якого визначається переможець конкурсу ( додаток 5).

28. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів Комісії.

29. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди надає претендентам та засновнику висновок щодо результатів конкурсного відбору.

30. Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до структурного підрозділу з питань діяльності ІРЦ органів управління освітою обласних державних адміністрацій не пізніше, ніж через три робочі дні з дати його отримання.

31. Після погодження засновник укладає контракт з визначеним конкурсною комісією претендентом з дотримання вимог законодавства про працю.

32. За умови відсутності заперечень від інших претендентів  директор ІРЦ призначає на посаду фахівців відповідно до вимог законодавства про працю.

33. Конкурсний відбір визначається таким, що не відбувся, в разі, коли:

       - відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

       - жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

       - конкурсною комісією не визначено претендента.

34. Якщо конкурсний відбір не відбувся, у місячний термін проводиться повторний конкурсний відбір.

35. Результати конкурсного відбору оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті засновника ІРЦ ( у разі наявності веб-сайту) не пізніше, ніж 45 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь