Затурцівська сільська рада https://zaturcivska-gromada.gov.ua
Володимирський район Волинська область

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВОГО РІВНЯ «ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН ПОЄДНАНИЙ ІЗ ПЛАНОМ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ С. ЗАТУРЦІ ЛОКАЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

1. Замовник: Затурцівська сільська рада Локачинського району Волинської області.

2. Вид та основні цілі документу державного планування та його зв'язок з іншими документами державного планування

«Генеральний план поєднаний із планом зонування території с. Затурці Локачинського району Волинської області» розроблений відповідно до Рішення №48/4 Затурцівської сільської ради від 30.10.2020 року «Про надання дозволу на розробку генерального плану с. Затурці, поєднаного із планом зонування території».

          Генеральний план є основною містобудівною документацією, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови й іншого використання території села та розробляється і затверджується в інтересах територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

План зонування території – містобудівний документ, що визначає умови та обмеження використання території села для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Генеральний план та план зонування території пов'язаний з іншими документами державного планування:

 • Стратегія сталого розвитку «Україна-2030»,
 • Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року;
 • Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки;
 • Стратегія регіонального розвитку Волинської області на період до 2027 року;
 • Схема планування території Волинської області.

 

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Види планової діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, визначені частиною 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» в межах території документу державного планування наступні:

 • буріння з метою водопостачання;
 • зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення;
 • проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок;
 • будівництво перевантажувальних терміналів та обладнання для перевантаження різних видів транспорту;
 • утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових відходів.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються генеральним планом відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту державного планування – «Генеральний план поєднаний із планом зонування території с. Затурці Локачинського району Волинської області» Реалізація проектних рішень генплану може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як ґрунт, ландшафт,  повітря, поверхневі води:

-     забруднення атмосферного повітря викидами від основних та допоміжних технологічних процесів;

-     забруднення атмосфери викидами від транспортних засобів;

-     утворення та відведення стічних вод;

-     утворення промислових та побутових відходів;

-     акустичний вплив (шумове забруднення під час будівельних робіт);

-     видобування артезіанської води;

-     вилучення площ земель під виробничі об'єкти;

-     вплив при виконанні підготовчих та будівельних робіт;

-   вплив на воді об'єкти при проведенні робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок.

 

б)      для територій з природоохоронним статусом:

В рамках проведення стратегічної екологічної оцінки проекту державного планування –  «Генеральний план поєднаний із планом зонування території с. Затурці Локачинського району Волинської області» буде виконано оцінку відповідності встановлених містобудівних регламентів територіальних зон вимогам чинного законодавства стосовно забезпечення дотримання режиму господарського використання природоохоронних територій.

 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Будь які ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення від реалізації документа державного планування – «Генеральний план поєднаний із планом зонування території с. Затурці Локачинського району Волинської області»  – відсутні.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо генеральний план не буде затверджено

Генеральним планом передбачається удосконалення планувальної структури населеного пункту. Основними цілями територіального планування є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку села, забезпечення екологічної і техногенної безпеки, збереження природної і культурної спадщини.

Альтернативним варіантом є відмова від запланованої діяльності, так званий «нульовий варіант» без впровадження проектних рішень.

При цьому розглядається вплив на довкілля та прогноз його змін (наскільки вони можуть бути оцінені на базі наявної екологічної інформації та сучасного рівня наукових знань) без реалізації документу державного планування.

Не затвердження документу державного планування – плану зонування території унеможливлює ефективне регулювання землекористуванням на території населеного пункту та здійснення містобудівної діяльності. Виправданими альтернативами, які необхідно розглянути в такому випадку, є прийняття рішення про розроблення детальних планів окремих територій населеного пункту.

 

6. Дослідження,  які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення проекту державного планування - «Генеральний план поєднаний із планом зонування території с. Затурці Локачинського району Волинської області», їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення. З огляду на стратегічний характер такого виду документації як генеральний план та план зонування, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу.

При виконанні СЕО заплановано провести наступні дослідження:

 • визначення цілей охорони довкілля, в тому числі здоров'я населення, з урахуванням існуючої екологічної ситуації в регіоні;
 • розгляд стратегічний цілей та проблем в інших актах законодавства;
 • аналіз природних умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • прогноз можливих змін в природних екосистемах при реалізації запланованої діяльності та пропозиції щодо перспективного моніторингу стану довкілля після реалізації рішень проекту державного планування.

Під час стратегічної екологічної оцінки використовуватимуться такі методи та критерії:

 • метод цільового аналізу - дозволить встановити відповідність рішень проекту містобудівної документації екологічним цілям, визначеним містобудівною документацією та забезпечення безпечного для здоров'я населення середовища існування;
 • застосування альтернативних сценаріїв дозволить оцінити альтернативні шляхи просторового розвитку села та їх екологічні та соціальні наслідки
 • аналіз на відповідність містобудівної документації вимогам ДБН, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 • врахування зауважень та пропозицій до проекту містобудівної документації.

 

7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

З метою запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування уся запроектована в генеральному плані та плані зонування території проектна діяльність повинна здійснюватися відповідно до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проектування містобудівної документації.

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки для запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування передбачається провести аналіз містобудівних регламентів стосовно обмеження використання земельних ділянок у зонах з особливими умовами використання територій, які встановлюються на підставі схеми планувальних обмежень, що розповсюджуються на територію села, схеми інженерної підготовки та зон охорони пам’яток культурної спадщини.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  і складається з наступних розділів:

1) Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) Резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень проекту державного планування – «Генеральний план поєднаний із планом зонування території с. Затурці Локачинського району Волинської області» з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Генеральний план поєднаний із планом зонування території с. Затурці Локачинського району Волинської області» подаються до:

Затурцівська сільська рада Локачинського району Волинської області  за адресою: 45523, Волинська обл., Локачинський р-н, с. Затурці, вул. Липинського, буд. 66

відповідальна особа  - сільський голова    Ю.В.Ковальчук

Строки подання

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення цієї заяви до 17 лютого 2021 року (відповідно до пп.5,6 ст.10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь