Затурцівська сільська рада https://zaturcivska-gromada.gov.ua
Володимирський район Волинська область

Зміни в порядку розслідування нещасних випадків

Дата: 16.06.2023 14:01
Кількість переглядів: 79

Фото без опису

Зміни в порядку розслідування нещасних випадків  

       26 січня 2023 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві” від 20 січня 2023 року №59 (надалі – “Постанова“). Постанова, серед іншого, має на меті забезпечення своєчасного та якісного проведення розслідування нещасних випадків, спричинених військовою агресією російської федерації проти України. Нещасні випадки, що сталися з працівниками (а також з особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору та на інших підставах) під час їх роботи внаслідок військових (бойових) дій підлягають спеціальному розслідуванню незалежно від ступеня тяжкості травм (ушкодження здоров’я). Розслідування таких нещасних випадків проводиться за місцем їх настання.       
        Відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про охорону праці»  відповідальність за правильну організацію розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві покладається на роботодавця. У свою чергу, безпосередній керівник робіт (уповноважена особа підприємства) зобов’язаний:

 • Терміново організувати надання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити у разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу;
 • Після отримання інформації про нещасний випадок повинен подати письмово або електронною поштою протягом однієї доби , повідомлення про нещасний випадок  територіальному органу Держпраці, територіальному органу Пенсійного фонду України та військовій адміністрації (військово-цивільній адміністрації, місцевій держадміністрації чи органу місцевого самоврядування), первинній організації профспілки, а у разі відсутності профспілки - уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці, органові галузевої профспілки вищого рівня, а у разі його відсутності - територіальному профоб’єднанню за місцем настання нещасного випадку;
 • Зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків;

 

      Розслідування нещасних випадків, що спричинили тяжкі наслідки, проводиться комісією роботодавця без відповідного письмового доручення територіального органу Держпраці. У разі коли роботодавець не має можливості утворити комісію та забезпечити проведення розслідування нещасного випадку, обов’язок щодо проведення такого розслідування покладається на територіальний орган Держпраці за місцем настання нещасного випадку або за місцем знаходження відповідного підприємства. У разі настання групового нещасного випадку, внаслідок якого загинуло від двох до чотирьох осіб, розслідування проводиться спеціальною комісією, яка утворюється відповідним територіальним органом Держпраці, а у разі загибелі п’яти і більше осіб або травмування 10 і більше осіб – спеціальною комісією, яка утворюється Держпраці.

     До складу комісії із спеціального розслідування нещасних випадків входять 3 члени, а саме:

 • Посадова особа територіального органу Держпраці (голова комісії);
 • Представник територіального органу Пенсійного фонду України;
 • Представник військової адміністрації;

         За необхідності до участі в розслідуванні можуть бути залучені роботодавець або його представник, лікар з гігієни праці територіального органу Держпраці (у разі настання гострого професійного захворювання (отруєння)), а також представник первинної організації профспілки (у разі його відсутності - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці чи представник галузевої профспілки вищого рівня або територіального профоб’єднання) з включенням їх до складу комісії.

     Запроваджено можливість дистанційного засідання спеціальної комісії з розслідування нещасного випадку з використанням засобів конференц-зв’язку, а також підписання членами комісії (спеціальної комісії) протоколів, актів та інших документів і затвердження їх роботодавцем або керівником органу, що утворив (спеціальну) комісію, шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису. У разі коли комісія із спеціального розслідування не має доступу на територію підприємства у зв’язку з веденням бойових дій або його тимчасовою окупацією чи існує загроза техногенної, екологічної катастрофи, протокол огляду місця, де стався нещасний випадок складається на підставі акта, складеного роботодавцем: в максимально можливому обсязі збирають, фіксують та систематизують інформацію,               про нещасний випадок на виробництві, що надходить або стає                            відомою, з метою його розслідування у подальшому.  
    Зокрема встановили, що нещасні випадки  або гострі професійні захворювання (отруєння), що сталися з учнями, студентами, клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами закладів освіти під час проходження виробничої практики на підприємстві (в установі, організації) під керівництвом посадових осіб такого підприємства, розслідуються комісією підприємства, на якому стався  нещасний випадок або гостре професійне захворювання (отруєння), за участю представника закладу освіти та беруться на облік підприємством. Надалі інформація про хід проведення розслідування та його результати, зокрема, матеріали розслідування, можуть надаватися головою комісії (спеціальної комісії) потерпілому (членам його сім'ї чи уповноваженій ними особі) на його (їх) запит з використанням усіх наявних засобів зв'язку, в тому числі електронній формі.

      Порядок доповнено новим розділом «Процедура розслідування нещасних випадків у період дії правового режиму воєнного (надзвичайного) стану в Україні або окремих її місцевостях». Ним передбачено спрощену процедуру розслідування нещасних випадків, що відбулися з працівниками підприємств (установ, організацій), їх філій, представництв та інших відокремлених і структурних підрозділів під час виконання трудових обов’язків унаслідок воєнних (бойових) дій.    

      Так, нещасні випадки, що сталися з працівниками підприємств (установ, організацій), їх філій, представництв та інших відокремлених і структурних підрозділів, особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, фізичними особами - підприємцями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства, особами, які фактично допущені до роботи без оформлення трудового договору, під час виконання трудових обов'язків внаслідок воєнних (бойових) дій (бомбардувань, ракетних та артилерійських обстрілів, мінувань територій та приміщень, захоплення в полон, інших протиправних дій, здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об'єктів життєзабезпечення тощо), підлягають спеціальному розслідуванню незалежно від ступеня тяжкості травм (ушкодження здоров'я). Розслідування таких нещасних випадків проводиться за місцем їх настання. Проведення досліджень для визначення наявності в організмі потерпілого алкоголю, наркотичних засобів і ступеню його сп'яніння не здійснюється.

Спеціальна комісія з розслідування нещасного випадку зобов’язана:

 • Провести в будь-якому придатному приміщенні або з використанням конференц-зв’язку (дистанційно) засідання, на якому розглянути інформацію про нещасний випадок, розподілити функції між членами комісії;
 • Обстежити місце, в якому стався нещасний випадок (за можливості);
 • У разі коли комісія із спеціального розслідування не має доступу на територію підприємства (установи, організації) у зв’язку з веденням бойових дій або його тимчасовою окупацією чи існує загроза техногенної, екологічної катастрофи, такий протокол складається на підставі акта, складеного роботодавцем у довільній формі, в якому він фіксує обстановку на робочому місці, стан машин, механізмів, обладнання, устаткування, у якому вони перебували на момент настання нещасного випадку, використовуючи для цього наявну технічну документацію, дані бухгалтерського обліку, копії документів, що підтверджують право власності на майно (у разі знищення їх оригіналів), фото- та/або відеоматеріали, які перебувають у його розпорядженні, пояснення свідків тощо (у такому випадку в протоколі огляду місця, в якому стався нещасний випадок, робиться відповідна відмітка із зазначенням документів, на підставі яких його було складено);
 • Одержати за можливості, зокрема з використанням доступних засобів зв’язку, пояснення від роботодавця, його представників, посадових осіб, інших працівників підприємства (установи, організації), потерпілого та зафіксувати їх письмово , опитати свідків нещасного випадку та осіб, причетних до нього;
 • Розглянути наявні документи та матеріали стосовно нещасного випадку та у разі потреби надіслати відповідні запити в письмовій або електронній формі роботодавцю, підприємствам, установам та організаціям щодо отримання необхідної інформації та документів, які стосуються потерпілого та обставин нещасного випадку;
 • Залучити військових експертів або представників інших вузькопрофільних спеціалізованих організацій для підготовки висновків щодо причин та обставин настання нещасного випадку (за необхідності);
 • Визначити вид події, що призвела до нещасного випадку, причини нещасного випадку відповідно до Класифікатора видів подій, причин, що призвели до настання нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), аварії;
 • З’ясувати обставини настання нещасного випадку;
 • Визначити, пов’язаний чи не пов’язаний нещасний випадок з виробництвом;
 • Скласти акти за формою Н-1  у кількості, визначеній рішенням спеціальної комісії, а у разі настання групового нещасного випадку - акти за формою Н-1 щодо кожного потерпілого;
 • Розглянути та підписати примірники актів за формою Н-1, а у разі незгоди члена спеціальної комісії із змістом розділів: обставини, за яких стався нещасний випадок , вид події та причини настання нещасного випадку, шкідливі або небезпечні фактори і висновок комісії такого акта - обов’язково підписати такі акти з відміткою про наявність окремої думки, яка викладається членом комісії письмово і містить обґрунтовані пропозиції до змісту розділів  акта (окрема думка додається до таких актів та є їх невід’ємною частиною);
 • Надати протягом п’яти робочих днів після підписання актів за формою Н-1 матеріали розслідування та примірники таких актів керівнику Держпраці або її територіального органу, що утворив спеціальну комісію, для їх розгляду та затвердження. Зазначені акти та матеріали розслідування можуть бути надіслані з використанням усіх наявних засобів зв’язку, в тому числі електронною поштою.

  

 Розслідування нещасних випадків, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, проводиться комісією підприємства (установи, організації) без відповідного письмового доручення територіального органу Держпраці. У разі потреби строк розслідування може бути обґрунтовано продовжений роботодавцем до отримання необхідних висновків, матеріалів, відповідей, пояснень тощо без відповідного письмового погодження з територіальним органом Держпраці. У разі коли роботодавець не має можливості утворити комісію та забезпечити проведення розслідування нещасного випадку, обов'язок щодо проведення такого розслідування покладається на відповідний територіальний орган Держпраці за місцем настання нещасного випадку або місцезнаходженням суб'єкта господарювання, працівником якого є потерпілий. Також удосконалено структуру акта за формою Н-1, зменшено кількісний склад комісії із спеціального розслідування нещасних випадків та її обов’язки, а також спрощено процес оформлення документів за результатами її роботи.      
 

  Рішення щодо визнання нещасного випадку або гострого професійного захворювання (отруєння) пов’язаними чи не пов’язаними з виробництвом приймається комісією (спеціальною комісією) шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів членів комісії (спеціальної комісії) голос голови комісії (спеціальної комісії) є вирішальним.

 

Головний спеціаліст відділу профілактики                                                                  та розслідування  нещасних випадків управління                                        контрольно-перевірочної роботи Головного управління                         Пенсійного фонду України у Волинській області                      Анатолій Ляшук

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь