Затурцівська сільська рада https://zaturcivska-gromada.gov.ua
Володимирський район Волинська область

Заява про визначення СЕО ДПТ "Детальний план території земельної ділянки площею 7,5667 га кадастровий номер 0722484400:03:000:1083 за межами села Озютичі для будівництва птахоферми утримання батьківського стада"

Дата: 27.10.2023 15:14
Кількість переглядів: 183

ЗАТУРЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВОЛОДИМИРСЬКОГО РАЙОНУ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________
45523, Волинська обл., Володимирський р-н, с. Затурці, вул. Липинського, буд. 66

zaturci@gmail.com

 

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

«Детальний план території земельної ділянки площею 7,5667 га

кадастровий номер 0722484400:03:000:1083 за межами села Озютичі для будівництва птахоферми  утримання батьківського стада»

 

Інформація про замовника СЕО:

 

45523, Волинська обл., Володимирський р-н, с. Затурці,  вул.Липинського, буд. 66 (Затурцівська сільська рада Волинської області)

 

Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв'язок з іншими ДДП:

 

Детальний план території земельної ділянки площею 7,5667 га кадастровий номер 0722484400:03:000:1083 за межами села Озютичі для будівництва птахоферми  утримання батьківського стада розроблений згідно рішення Затурцівської сільської ради №37/10 від 16 червня 2023 року.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки, з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень містобудівної документації вищого рівня, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї проєктної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства, з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

 

Проєкт розробляється відповідно до:

– Земельного, Водного та Лісового кодексів України;

– Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

– Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

– Закону України «Про відходи»;

– Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

–Закону України «Про охорону навколишнього середовища»;

– Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

– Закону України «Про екологічну мережу України»;

– Закону України «Про охорону земель»;

– Закон України «Про рослинний світ»;

– Закону України «Про тваринний світ»;

– ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

– ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

–ДСН  3.3.6.037-99  «Санітарні  норми  виробничого  шуму,  ультразвуку та інфразвуку»; 

– ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

– ДБН Б.1.1-14-2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»;

– ДБН  В.2.5-75:2013  «Каналізація.  Зовнішні  мережі  та  споруди.  Основні положення проєктування»;

–  ДБН  В.2.5-74:2013  «Водопостачання.  Зовнішні  мережі  та  споруди.  Основні положення проєктування»;

При розробленні детального плану території враховують: схему планування території Волинської області та іншу наявну містобудівну документацію вищого рівня, природні умови та планувальні обмеження, побажання замовника та інтереси власників суміжних земельних ділянок, існуючу інженерно-транспортну інфраструктуру.

Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Територія детального планування знаходиться на земельній ділянці площею 7,5667 га кадастровий номер 0722484400:03:000:1083 за межами села Озютичі Володимирського району Волинської області.

Навколо території детального планування  розташовані землі сільськогосподарського призначення та територія для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

На даний момент, територія детального планування вільна від забудови.

Даним детальним планом території прийнято рішення, щодо комплексного розвитку території проєктування з метою будівництва птахоферми  утримання батьківського стада на земельній ділянці площею 7,5667 га кадастровий номер 0722484400:03:000:1083 за межами села Озютичі Володимирського району Волинської області.

На території ділянки проєктування передбачено будівництво птахоферми  утримання батьківського стада, складу, модульної котельні, інших нежитлових будівель та споруд передбачених для функціонування комплексу, влаштування водозабірної свердловини.

        Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення- в проєктні СЗЗ потрапляють землі сільськогосподарського призначення та транспортної інфраструктури. Житлова забудова знаходиться за межами СЗЗ.

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

– в період будівництва об’єктів вплив на водне середовище відсутній;

в процесі експлуатації: каналізування проєктованих будівель передбачається здійснювати за допомогою влаштування герметичних вигребів. Таким  чином можна зробити висновок про те, що стічні стоки не впливатимуть негативно на оточуюче водне середовище.

Найбільш доцільним шляхом запобігання шкідливим впливам поверхневого стоку з території на водне середовище є влаштування мережі збору та відведення дощових стічних вод, їх акумуляція з наступним очищенням та подальшим частковим використанням на зрошення газонів на території комплексу та прилеглих сільськогосподарських угідь

– атмосферне повітря: викиди транспортних засобів, утворення пилу, поява неприємних запахів;

– порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів будівництва та експлуатації, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових потоків, тощо;

–  акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

– на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння розвитку бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.

б) для територій з природоохоронним статусом – територія яка розглядається детальним планом знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається;

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення транскордонний плив відсутній.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

З метою розгляду проєктних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки проєкту детального плану території передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без провадження проєктних рішень та у разі затвердження проєкту ДПТ «Базовий сценарій».

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • дані про об'єкт будівництва та планову діяльність;
 • інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДДП;
 • дані моніторингу стану довкілля;
 • інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

 • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 • оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
 • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;
 • зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).
 • повідомити громадськість про ефективність проєкту і можливі екологічні наслідки.

     В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку району та підвищення якості  життя населення.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів проєктування доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:

 • влаштування системи каналізування та водопостачання;
 • влаштування очисних споруд на території ділянки проєктування;
 • використання високотехнологічного обладнання;

– земельні ресурси – верхній родючий шар грунту буде зніматися, складуватися і використовуватися під час озеленення території.

При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення від шуму, утворення пилу, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

 • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

– заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проєкт містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

 

Пропозиції до структури та змісту СЕО:

 

Виконати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації» та вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

 

45523,  Волинська область, Володимирський район, с. Затурці, вул. Липинського, 66 Затурцівська сільська рада, e-mail: zaturci@gmail.com  Відповідальна особа: Спеціаліст відділу земельних відносин та просторового планування Дрозда Марія Степанівна

 

Здійснення стратегічної екологічної оцінки забезпечує Затурцівська сільська  рада.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проект документа державного планування оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті замовника з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості. 

Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюється замовником і не може становити менш як 15 днів з дня її оприлюднення.

Органи з питань охорони навколишнього природнього середовища та з питань охорони здоров’я щодо проекту документа державного значення місцевого рівня надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Затурцівська сільська  рада забезпечує складання звіту про стратегічну екологічну оцінку після врахування зауважень і пропозицій, отриманих у процесі громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та наданих органами, з питань охорони навколишнього природнього середовища та з питань охорони здоров’я.

Просимо надати зауваження та пропозиції.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь